Pågående utvecklingssatsningar

 • 2020-03-31 08:01 Pågående projekt

  Främja möjligheterna till att bedriva klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården; nodernas roll och möjligheter

  Förstudie med mål att identifiera behov och faktorer som är av betydelse för att främja möjligheterna till klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården, samt att utreda med vilket stöd noderna inom Kliniska Studier Sverige skulle kunna bidra. Utifrån identifierade behov och faktorer skapa ett genomarbetat underlag för i vilken/vilka riktningar efterföljande utvecklingssatsningar kan bedrivas.

  info
 • 2020-03-31 08:00 Pågående projekt

  Samverkan vid monitorering

  Utvecklingssatsningens syfte är att göra det lättare att monitorera akademiskt initierade multicenterstudier som involverar flera noder eller regioner. En arbetsmodell för sammonitorering ska tas fram, liksom en implementeringsplan för ett nätverk för monitorer.
  Uppdragsbeskrivning

  info
 • 2020-03-31 07:59 Pågående projekt

  Inrättandet av en nationell arbetsgrupp för kliniska studier på medicinteknik

  Syftet med projektet är att inom Kliniska Studier Sverige inrätta en nationell arbetsgrupp med fokus på att underlätta genomförandet av kliniska studier på medicintekniska produkter. Projektet har även som mål att leverera ett utbildningsmaterial för kliniska studier på medicintekniska produkter.
  Uppdragsbeskrivning

  info
 • 2020-03-31 07:58 Pågående projekt

  Samordnade studieförfrågningar

  Syftet med satsningen är att öka antalet kliniska studier i Sverige genom att samordna studieförfrågningar (feasibilities) nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna. Målet är att förbättra förmågan att ge snabba och tillförlitliga svar på studieförfrågningar från företag och akademi avseende både landsförfrågningar och klinikförfrågningar.
  Uppdragsbeskrivning

  info
 • 2020-03-31 07:56 Pågående projekt

  Nationell arbetsgrupp för statistikinsamling kring kliniska studier

  Basuppdraget är att i enlighet med ett överenskommet minimalt dataset (definierade parametrar) samla indata över pågående kliniska studier. Resultaten kan användas för att tillgodose olika intressenters kunskaps- och informationsbehov både regionalt och nationellt.
  Planerade aktiviteter för de regionala noderna:

  • Att samla in data över pågående studier 2019 inom uppdragsforskning för läkemedelsprövningar och medicinteknik enligt ett minimalt dataset samt de studier som får finansiering från kommittén för klinisk behandlingsforskning.
  • Att explorativt undersöka befintliga publika datakällor exempelvis nya elektroniska ansökan till Etikprövningsmyndigheten, ClinicalTrials.gov samt till nya EudraCT-Webbportalen. Detta för att utröna vilken information som vi kan nyttja för att
   komplettera och förbättra insamlingen av data över pågående kliniska studier.
  • Omvärldsanalys för att identifiera olika intressenters planerade insamling av klinisk data för att underlätta framtagandet av en strategisk plan samt undersöka behovet av en referensgrupp.

  För information om Forum Uppsala-Örebros process för att samla in data inom samtliga studietyper Läs mer här.
  Uppdragsbeskrivning

  info
 • 2020-03-31 07:54 Pågående projekt

  Nationell arbetsgrupp för Regional samordning

  Forum Uppsala-Örebro deltar i den nationella arbetsgruppen för regional samordning inom ramen för Kliniska Studier Sverige. Varje regional nod bidrar med en eller flera representanter i detta arbete. Arbetsgruppen har bland annat i uppdrag att arbeta med uppföljning av genomförda nationella utvecklingssatsningar och nätverk samt att vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte för de regionala representanterna.
  Uppdragsbeskrivning

  info

Din lokala resurs för kliniska studier

 • 2019-01-11 12:00
 • 2019-01-11 11:59
 • 2019-01-11 11:58
 • 2019-01-11 11:57
 • 2019-01-11 11:56
 • 2019-01-11 11:55
 • 2019-01-11 11:50