Brist på tillgänglig statistik över pågående studier
I dagsläget finns ingen heltäckande statistik tillgänglig som beskriver pågående kliniska studier på regional eller nationell nivå i Sverige. Viss information finns tillgänglig från Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket, men den gäller endast för godkända ansökningar om läkemedelsprövning, vilka står för en mindre del av alla kliniska studier som bedrivs.

Forum Uppsala-Örebro utvecklar en process för att sammanställa data över pågående kliniska studier
Med anledning av den bristfälliga tillgången till information om pågående kliniska studier har Forum Uppsala-Örebro fått i uppdrag av Regionala forskningsrådets ledningsgrupp att ta fram årlig sammanställning över samtliga pågående kliniska studier inom alla diagnosområden i sjukvårdsregionen. Sedan 2016 pågår ett utvecklingsarbete för att samla in och sammanställa pågående kliniska studier tillsammans med de lokala noderna i sjukvårdsregionens sju regioner. Uppdraget och dess syfte går i linje med regeringsuppdraget som getts till Vetenskapsrådet och Kliniska Studier Sverige att verka för en bättre nationell statistik och uppföljning av kliniska studier.

För att ladda ned våra rapporter, se här.
För mer information om vår insamlingsmetodik, se här.


Välj din lokala nod nedan

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50