Basuppdraget är att samla in relevant statistik enligt följande:
Att i enlighet med ett överenskommet minimalt dataset (definierade parametrar) underlätta insamling av data över pågående kliniska studier som underlag för att tillgodose olika intressenters kunskaps- och informationsbehov både regionalt och nationellt.

Planerade aktiviteter för regionala noderna 2019:

  • Att samla in data över pågående studier 2018/19 inom uppdragsforskning för läkemedelsprövningar och medicinteknik enligt ett minimalt dataset samt de studier som får finansiering från kommittén för klinisk behandlingsforskning.
  • Att explorativt undersöka befintliga publika datakällor exempelvis nya elektroniska ansökan till EPM - Etikprövningsmyndigheten, ClinicalTrials.gov samt till nya EudraCT-Webbportalen. Detta för att utröna vilken information som vi kan nyttja för att komplettera och förbättra insamlingen av data över pågående kliniska studier.
  • Omvärldsanalys för att identifiera olika intressenters planerade insamling av klinisk data för att underlätta framtagandet av en strategisk plan samt undersöka behovet av en referensgrupp.

Din lokala resurs för kliniska studier

  • 2019-01-11 12:00
  • 2019-01-11 11:59
  • 2019-01-11 11:58
  • 2019-01-11 11:57
  • 2019-01-11 11:56
  • 2019-01-11 11:55
  • 2019-01-11 11:50