Nationell arbetsgrupp för statistikinsamling kring kliniska studier

Basuppdraget är att i enlighet med ett överenskommet minimalt dataset (definierade parametrar) samla indata över pågående kliniska studier. Resultaten kan användas för att tillgodose olika intressenters kunskaps- och informationsbehov både regionalt och nationellt.
Planerade aktiviteter för de regionala noderna:

  • Att samla in data över pågående studier 2019 inom uppdragsforskning för läkemedelsprövningar och medicinteknik enligt ett minimalt dataset samt de studier som får finansiering från kommittén för klinisk behandlingsforskning.
  • Att explorativt undersöka befintliga publika datakällor exempelvis nya elektroniska ansökan till Etikprövningsmyndigheten, ClinicalTrials.gov samt till nya EudraCT-Webbportalen. Detta för att utröna vilken information som vi kan nyttja för att
    komplettera och förbättra insamlingen av data över pågående kliniska studier.
  • Omvärldsanalys för att identifiera olika intressenters planerade insamling av klinisk data för att underlätta framtagandet av en strategisk plan samt undersöka behovet av en referensgrupp.

För information om Forum Uppsala-Örebros process för att samla in data inom samtliga studietyper Läs mer här.
Uppdragsbeskrivning